Osebna bibliografija

Članki in drugi sestavni deli

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZORKO, Zinka, BENKO, Anja. Pravljice Avgusta Pavla v prekmurskem cankovskem govoru. Časopis za zgodovino in narodopisje, 2014, letn. 85 = n. v. 50, zv. 3, str. 83–111. [COBISS.SI-ID 80918273]

2. ZORKO, Zinka, BENKO, Anja. Narečna členjenost v govorih štajerskih Slovencev v Avstriji = The Dialectical structuring in the speeches of the Styrian Slovenes in Austria. Razprave. [Razred 2]. Classis 2, Razred za filološke in literarne vede, Philologia et litterae, 2014, 22, str. 72–103, 105–107. [COBISS.SI-ID 13731892]

3. BENKO, Anja, ZORKO, Zinka. Translation of Prežih's dialect lexis into English (Prežihov Voranc: Samorastniki – Irma M. Ožbalt: The Self-Sown). Intralinea online transl. j. (Dip. Studi Interdisciplinari Traduzione Lingue Culture), 2012, special issue, [6] str. http://www.intralinea.org/specials/article/1839. [COBISS.SI-ID 19368456]

4. KOLETNIK, Mihaela, BENKO, Anja. Primerjalni narečni strokovni (slikovni) slovar za besedje s tematskega področja vrt in sadovnjak v izbranih govorih panonske in koroške narečne skupine = A comparative technical (picture) dialect dictionary for vocabulary from the thematic field garden and orchard in selected subdialects of the Pannonian and Carinthian dialect groups. Jezikosl. zap., 2011, 17, št. 1, str. 103–125, ilustr. [COBISS.SI-ID 18895368]

5. BENKO, Anja, ZORKO, Zinka. Prekmurski knjižni jezik v Küzmičevem Evangeliju po Ivanu in prekmursko narečje v Strukovcih. Zb. soboš. muz., 2011, [Št.] 16/17, str. 219–244. [COBISS.SI-ID 18863368]

6. BENKO, Anja. Besedje stare kmečke delovne šege na Koroškem – steljeraje. Slavia Centralis, 2010, letn. 3, št. 1, str. 35–51. [COBISS.SI-ID 252027136]
sound

7. BENKO, Anja. Skladenjska zapletenost povedi v govorjenem jeziku sodobnih slovenskih politikov. Jezikosl. zap., 2005, 11, št. 2, str. 135–151. [COBISS.SI-ID 24664109]

1.04 Strokovni članek

8. BENKO, Anja. Prvi slovenski frazeološki slovar. Bajta. [COBISS.SI-ID 11808564]

9. BENKO, Anja. Današnje raziskovanje Prežihovega Voranca. Ravenski razgledi, dec. 2010, št. 4, str. 8–10, ilustr. [COBISS.SI-ID 10012980]

10. BENKO, Anja. Platonov sofist in nebivajoče. Zofijini ljubimci, Online, 2008. http://www.zofijini.net/online_sofist.html. [COBISS.SI-ID 9572660]

1.05 Poljudni članek

11. BENKO, Anja. Štehvanje na Poljani pri Prevaljah. Bajta, 2010, ilustr. [COBISS.SI-ID 9850676]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

12. KOLETNIK, Mihaela, BENKO, Anja. Slowenische Dialekt-(Fach-)Lexikografie. V: 21. internationale Linguistiktage der Gesellschaft für Sprache und Sprachen, Eötvös-Loránd-Universität, Budapest, 6.–9. 6. 2012. KNIPF-KOMLÓSI, Elisabeth (ur.). Dynamik der Sprache(n) und der Disziplinen (Budapester Beiträge zur Germanistik, 70). Budapest: ELTE Germanistisches Institut, 2013, str. 155–161, ilustr. [COBISS.SI-ID 20409608]

13. BENKO, Anja, ZORKO, Zinka. German loan words in literature and journalism in the Porabje Prekmurje standard language. V: HARNISCH, Rüdiger (ur.). Strömungen in der Entwicklung der Dialekte und ihrer Erforschung: Beiträge zur 11. Bayerisch-Österreichischen Dialektologentagung in Passau September 2010 (Regensburger Dialektforum, Bd. 19). Regensburg: Edition Vulpes, 2013, str. 269–280. [COBISS.SI-ID 20132104]

14. KOLETNIK, Mihaela, BENKO, Anja. Slovensko primerjalno strokovno narečno slovaropisje (na primeru koroške in panonske narečne skupine). V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah – Maribor (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 22). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2011, str. 69–75. [COBISS.SI-ID 18666504]

15. BENKO, Anja, ZORKO, Zinka. Leksika v Mukičevem romanu Garaboncijaš. V: GADÁNYI, Károly (ur.), MOISEENKO, V. E. (ur.). IX. nemzetközi szlavisztikai napok, 2010. október 1–2 (Studia Slavica Savariensia, 1/2, 2010). Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola, 2010, str. 43–54. [COBISS.SI-ID 18674440]

16. BENKO, Anja. Podjunsko besedje v zbirki Luke Sienčnika (1904–1989) in danes na Strojni. V: KOŠUTA, Miran (ur.). Slovenščina med kulturami (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 19). Celovec [i. e.], Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2008, str. 219–233. [COBISS.SI-ID 1683924]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

17. BENKO, Anja. Slovenska (strokovna) narečna leksikografija, njeni dosežki in prikaz možnosti za nadaljnje delo. V: BIZJAK KONČAR, Aleksandra (ur.). Zbornik povzetkov simpozija 2013. Nova Gorica: Univerza, Fakulteta za humanistiko, 2013, str. 4. [COBISS.SI-ID 13962804]

18. BENKO, Anja, ZORKO, Zinka. Koroški govor vasi Schlossberg (Gradišče) v Avstriji. V: Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora: mednarodni znanstveni simpozij, 30. in 31. januar 2012, Univerza v Mariboru, dvorana V kupoli = international scientific symposium. Maribor: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru; Dunaj: Slovenski znanstveni inštitut = Slowenisches Wissenschaftsinstitut in Wien, 2012, f. 17. [COBISS.SI-ID 18967560]

19. BENKO, Anja, KOLETNIK, Mihaela. Strokovni narečni jezikovni slovar na primeru koroške in panonske leksike s tematskega polja vrt in sadovnjak. V: Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora: mednarodni znanstveni simpozij, 30. in 31. januar 2012, Univerza v Mariboru, dvorana V kupoli = international scientific symposium. Maribor: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru; Dunaj: Slovenski znanstveni inštitut = Slowenisches Wissenschaftsinstitut in Wien, 2012, f. 18. [COBISS.SI-ID 18967816]

20. KOLETNIK, Mihaela, BENKO, Anja. Slovenian dialect (tehnical) lexicography. V: Linguistiktage der Gesellschaft für Sprache und Sprachen und des Germanistischen Instituts der Eötvös-Loránd-Universität Budapest. Sprache(n) und Disziplinen im Wandel: Informationsheft. Budapest: GeSuS, 2012, str. 25–26. http://www.eltesyntax.x3.hu/Informationsheft.pdf. [COBISS.SI-ID 19208200]

21. KOLETNIK, Mihaela, BENKO, Anja. Primerjalni narečni strokovni slikovni slovar za besedje s tematiko vrt in sadovnjak v izbranih govorih panonske in koroške narečne skupine. V: FILIPI, Goran (ur.). Mednarodni znanstveni sestanek Slovenski dialekti v stiku 5, Koper, 13.–14. maja 2011 [program in povzetki = programma e riassunti = programme and abstracts]. Koper: Univerza, ZRS, 2011, str. 25–26. [COBISS.SI-ID 18374152]

22. BENKO, Anja, ZORKO, Zinka. Madžarizmi v Mukičevem romanu Garaboncijaš in nekateri ustrezniki zanje v Pleteršnikovem slovarju. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja: zbornik povzetkov. Maribor: Filozofska fakulteta; Pišece: Strokovni odbor Maksa Pleteršnika, [2010], [1] f. [COBISS.SI-ID 17874696]

23. BENKO, Anja, KOLETNIK, Mihaela. Primerjalni terminološki narečni slovarček (za izbrano besedje s področja poljedelstva. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja: zbornik povzetkov. Maribor: Filozofska fakulteta; Pišece: Strokovni odbor Maksa Pleteršnika, [2010], [1] f. [COBISS.SI-ID 17874952]

24. BENKO, Anja, ZORKO, Zinka. German and Hungarian loanwords in the Porabje literature and journalism and their check in Slovene lexicographic works = Germanizmi in madžarizmi v porabskem leposlovju in publicistiki ter njihova preverba v slovenskih leksikografskih delih. V: JESENŠEK, Vida (ur.), LIPAVIC OŠTIR, Alja (ur.). Lexikographie der Fachsprachen: print- und digitale Formate, Fachwörterbücher, Datenbanken [abstracts]; Tiskane in digitalne oblike, strokovni slovarji, terminološke zbirke [izvlečki]. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko, 2010, str. 6–7. [COBISS.SI-ID 17948936]

25. KOLETNIK, Mihaela, BENKO, Anja. O slovenskem narečnem (strokovnem) slovaropisju = Zur slowenische dialektalen (Fach)lexikographie. V: JESENŠEK, Vida (ur.), LIPAVIC OŠTIR, Alja (ur.). Lexikographie der Fachsprachen : print- und digitale Formate, Fachwörterbücher, Datenbanken [abstracts]; Tiskane in digitalne oblike, strokovni slovarji, terminološke zbirke [izvlečki]. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko, 2010, str. 36–37. [COBISS.SI-ID 17949960]

26. BENKO, Anja, ZORKO, Zinka. Translating Prežih's dialect lexis into English (Prežihov Voranc: Samorastniki – Irma M. Ožbalt: The Self-Sown). V: 4th International Conference on the Translation of Dialects in Multimedia, Forli, 13–14 May 2010. MultimeDialecTranslation 2010: abstract book. [Forli: SSLMIT, 2010], str. 21. [COBISS.SI-ID 17708552]

27. BENKO, Anja, ZORKO, Zinka. German loan words in the Prekmurje literary language of the Porabje literature and journalism. V: Programm für die 11. Bayerisch-Österreichische Dialektologentagung in Passau 22. bis 25. September 2010. [Passau: Universität, 2010], str. 1. http://www.phil.uni-passau.de/fileadmin/group_upload/66/Benko_Zinka-Zorko_Abstrakt.pdf. [COBISS.SI-ID 18264840]

28. BENKO, Anja. Besedje starega kmečkega delovnega običaja na Koroškem – steljeraje = The Lexis of and old farming procedure, steljeraja, in Carinthia. V: KOLETNIK, Mihaela (ur.), VALH LOPERT, Alenka (ur.), ZEMLJAK JONTES, Melita (ur.). 6. kongres SIDG, 14.–18. 9. 2009, Maribor, Slovenija. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti = Faculty of Arts, Department of Slavic Languages and Literature, 2009, str. 32–33. [COBISS.SI-ID 9423668]

29. ZORKO, Zinka, BENKO, Anja. Prevzeto besedje v romanu Garaboncijaš Franceka Mukiča. V: FILIPI, Goran (ur.). Mednarodni znanstveni sestanek Slovenski dialekti v stiku 4 – od Trubarja do danes : Koper, 28.–30. maja 2009 [povzetki]; Capodistria, 28–30 maggio 2009: riassunti (Glasnik ZRS Koper, letn. 14, št. 4). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2009, str. 17. [COBISS.SI-ID 16896520]

30. BENKO, Anja, ZORKO, Zinka. Rokopisni slovar Luka Sienčnika. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Od Megiserja do elektronske izdaje Pleteršnikovega slovarja: zbornik povzetkov. Pišece: Strokovni odbor Maksa Pleteršnika; Maribor: Filozofska fakulteta, [2007], [1] f. [COBISS.SI-ID 15524360]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

31. ZORKO, Zinka, BENKO, Anja. Koroško remšniško narečje v Schlossbergu v Avstriji in v Gradišču v Republiki Sloveniji. V: LEBEN, Andrej (ur.) et al. Beiträge zur interdisziplinären Slowenistik = Prispevki k meddisciplinarni slovenistiki: Festschrift fur Ludwig Karničar zum 65. Geburtstag. Graz: Leykam, 2014, str. 97–109. [COBISS.SI-ID 20875784]

32. BENKO, Anja, ZORKO, Zinka. Koroški govor vasi Schlossberg (Gradišče) v Avstriji. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Slovenski jezik na stičišču več kultur (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 102). V Mariboru: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2014, str. 134–148, ilustr. [COBISS.SI-ID 20936968]

33. BENKO, Anja, KOLETNIK, Mihaela. Strokovna narečna leksikografija in prikaz izdelave strokovnega narečnega jezikovnega slovarja. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Slovenski jezik na stičišču več kultur (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 102). V Mariboru: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2014, str. 149–166, ilustr. [COBISS.SI-ID 13880116]

34. ZORKO, Zinka, BENKO, Anja. Sklanjatve pri Miklošiču primerjalno z govori Štajerskih Slovencev v Avstriji. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Miklošičeva monografija: ob dvestoletnici rojstva Franca Miklošiča. Ljutomer: Gimnazija Franca Miklošiča, 2013, str. 367–383. [COBISS.SI-ID 20196872]

35. BENKO, Anja, KOLETNIK, Mihaela. Strokovni narečni jezikovni slovar na primeru koroške in panonske leksike s tematskega polja "vrt in sadovnjak". V: JESENŠEK, Marko (ur.). Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 93). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2013, str. 129–196, ilustr. [COBISS.SI-ID 19782408]

36. KOLETNIK, Mihaela, BENKO, Anja. Entwurf eines Dialektwörterbuches am Beispiel von slowenischen Dialektgruppen. V: JESENŠEK, Vida (ur.). Specialised lexicography: print and digital, specialised dictionaries, databases (Lexicographica, vol. 144). Berlin; Boston: De Gruyter, 2013, str. 127–137, ilustr. [COBISS.SI-ID 20056584]

37. BENKO, Anja, ZORKO, Zinka. Madžarizmi v Mukičevem romanu Garaboncijaš in nekateri ustrezniki zanje v Pleteršnikovem slovarju = Hungarian loan words in Mukič's novel Garaboncijaš and some of their correspondents in Pleteršnik's dictionary. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 75). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2011, str. 237–252. [COBISS.SI-ID 18626056]

38. BENKO, Anja, KOLETNIK, Mihaela. Primerjalni terminološki narečni slovar (za izbrano besedje s področja poljedelstva) = Contrastive dialect dictionary of terminology (for the selected vocabulary in the field of agriculture). V: JESENŠEK, Marko (ur.). Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 75). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2011, str. 253–277, ilustr. [COBISS.SI-ID 18626568]

39. BENKO, Anja. Pregled dosedanjih izdaj Pleteršnikovih zbornikov. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 75). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2011, str. 488–491. [COBISS.SI-ID 18627592]

40. BENKO, Anja, ZORKO, Zinka. Prevzeto besedje v romanu Garaboncijaš Franceka Mukiča. V: FILIPI, Goran (ur.). Narečna prepletanja. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, str. 273–286. [COBISS.SI-ID 18367496]

41. BENKO, Anja, ZORKO, Zinka. Rokopisni slovar Luka Sienčnika v primerjavi z gesli v Pleteršnikovem slovarju in z narečnimi ustreznicami s Strojne, Šentanela in Kaple. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Od Megiserja do elektronske izdaje Pleteršnikovega slovarja (Zora, 56). V Mariboru: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2008, str. 274–289. [COBISS.SI-ID 16201992]

42. BENKO, Anja, ZORKO, Zinka. Rokopisni slovar Luka Sienčnika ob geslih v Pleteršnikovem slovarju in narečnih ustreznicah v koroških govorih tostran državne meje. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Besedoslovne spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor (Zora, 49). Maribor: Slavistično društvo, 2007, str. 285–345. [COBISS.SI-ID 15640584]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

43. BENKO, Anja. Bernard Rajh: Gúčati po antujoško. Gradivo za narečni slovar severozahodnoprleškega govora .... Slavia Centralis, 2011, letn. 4, št. 1, str. 154–159. [COBISS.SI-ID 257153792]

44. BENKO, Anja. Poročilo z Dnevov Maksa Pleteršnika: Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja. Pišece, 13. in 14. 9. 2010. Slavia Centralis, 2011, letn. 4, št. 1, str. 163–167. [COBISS.SI-ID 257156608]

45. BENKO, Anja. Novi pogledi na Prežihovega Voranca. Bajta, 2010, ilustr. [COBISS.SI-ID 9926452] Dostopno na spletnem naslovu: http://www.bajta.si/kultura-in-zabava/novi-pogledi-na-prezihovega-voranca

46. PISAR, Ana, BENKO, Anja. Uvod v Platonovo poezijo. Bajta. http://www.bajta.si/kultura-in-zabava/ravne-na-koroskem-uvod-v-platonovo-filozofijo-franci-zore. [COBISS.SI-ID 9575732]

47. BENKO, Anja. Dominique Loreau – Umetnost preprostosti (2009). Bajta, 2009, ilustr. http://www.bajta.si/dominique-loreau-umetnost-preprostosti-2009. [COBISS.SI-ID 9573940]

48. BENKO, Anja. Luka Novak – Zlati dež ali Kaj hoče moški (2008). Bajta, 2009, ilustr. http://www.bajta.si/luka-novak-zlati-dez-ali-kaj-hoce-moski-2008. [COBISS.SI-ID 9573428]

49. BENKO, Anja. Marian Keyes – Druga stran zgodbe (ženski roman) (2008). Bajta, 2009, ilustr. http://www.bajta.si/marian-keyes-druga-stran-zgodbe-zenski-roman-2008. [COBISS.SI-ID 9573172]

50. BENKO, Anja. Paul Auster – Brooklynske norosti (2009). Bajta, mar. 2009, ilustr. http://www.bajta.si/paul-auster-brooklynske-norosti-2009. [COBISS.SI-ID 9574196]

51. BENKO, Anja. Mihaela Koletnik, Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti (Zora; 60), 2008, 258 str. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2009, letn. 54, št. 6, str. 89–91. [COBISS.SI-ID 42602850]

52. BENKO, Anja. Življenje in delo Jožefa Borovnjaka. Slavia Centralis, 2009, letn. 2, št. 1, str. 197–182. [COBISS.SI-ID 9575220]

53. BENKO, Anja. Marko Jesenšek (ur.): Od Megiserja do elektronske izdaje Pleteršnikovega slovarja. Slavia Centralis, 2009, letn. 2, št. 2, str. 212–216. [COBISS.SI-ID 9575476]

54. BENKO, Anja. Erika Kržišnik, Wolfgang Eismann (ur.): Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah/Phraseologie in der Sprachwissenschaft und anderen Disziplinen/Phraseology in linguistics and other branches of science/Frazeologija v jazykoznaniju i drugih naukah: Europhras Slovenija 2005. Ljubljana: Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete, 2007, 618 str. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], sep.–okt. 2008, letn. 53, št. 5, str. 102–107. [COBISS.SI-ID 38166882]

55. BENKO, Anja. Marko Jesenšek (ur.): Od Megiserja do elektronske izdaje Pleteršnikovega slovarja. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (Zora 56), 2008, 367 str. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], nov.–dec. 2008, letn. 53, št. 6, str. 89–92. [COBISS.SI-ID 38934114]

56. BENKO, Anja. Tomo Korošec: Jezik in stil oglaševanja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2005. 155 str. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], mar.–apr. 2007, letn. 52, št. 2, str. 113–115. [COBISS.SI-ID 34888802]

1.20 Predgovor, spremna beseda

57. BENKO, Anja. Paleta jezika v soju mlajše generacije. V: ŠIPEK, Mitja. Pesem in jeklo: izbor besedil in bibliografija Mitje Šipka. Prevalje: Območno združenje borcev in udeležencev NOB Mežiške doline, Občinski odbor, 2007, str. 29-31. [COBISS.SI-ID 9567028]

1.22 Intervju

58. BENKO, Anja. Najobširnejša znanstvena raziskava koroških narečij doslej. Novice,. 6. sep. 2013, št. 34, str. 4–5, ilustr. [COBISS.SI-ID 12573236]

1.23 Umetniški sestavek

59. BENKO, Anja. Gora upanja. Odsevanja, jesen 2002, št. 47/48, str. 37–38. [COBISS.SI-ID 5937972]

60. BENKO, Anja. Gora upanja. V: OŠLAK, Vinko (ur.). September 2002 [almanah literarne delavnice "Milke Hartman" 2002 v Libučah pri Pliberku]. V Celovcu: Katoliška mladina, 2002, str. 21–24. [COBISS.SI-ID 9721140]

61. BENKO, Anja. Kapitan življenja. V: OŠLAK, Vinko (ur.). September 2001: almanah literarne delavnice "Milke Hartman" 2001 v Libučah pri Pliberku. V Celovcu: Katoliška mladina, 2001, str. 41–44. [COBISS.SI-ID 9721396]

62. BENKO, Anja. Življenje skozi kimavec 2000. V: OŠLAK, Vinko (ur.). September 2000 [almanah literarne delavnice "Milke Hartman" 2000] Libuče, Loibach. V Celovcu: Mohorjeva, 2000, str. 9–15. [COBISS.SI-ID 9721652]

63. BENKO, Anja. Vseeno se veselijo življenja. Natečaj 1993. V: KODRIN, Miran (ur.), TURIČNIK, Tone (ur.). Z nami živijo tudi invalidi: zbornik spisov, ki so jih napisali učenci ob mednarodnem dnevu invalidov. Ravne na Koroškem [etc.]: Društvo invalidov, 1994, str. 33. [COBISS.SI-ID 9719860]

1.25 Drugi sestavni deli

64. BENKO, Anja. Dobrodelno športno druženje na Pravaljah. Prevaljske novice, dec. 2009, št. 15, str. 44, lustr. [COBISS.SI-ID 9720116]

65. BENKO, Anja. Podoba vsebine, ki zgodbo piše že 60 let. Bajta, 2009, ilustr. http://www.bajta.si/osrednje-novice/kok-dnevi-evropske-kulturne-dediščine-ravne. [COBISS.SI-ID 9573684]

66. BENKO, Anja. Če bi bila ptica. Vresje, 2002/2003, str. 36–37, ilustr. [COBISS.SI-ID 9566772]

Monografija in druga zaključena dela

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

67. Narečna bera. BENKO, Anja. [S. l.]: cop. [Benko A.], 2013–.http://www.narecna-bera.si. [COBISS.SI-ID 12100916]

2.08 Doktorska disertacija

68. BENKO, Anja. Teoretični model za izdelavo strokovnega narečnega slikovnega slovarja (na primeru koroškega podjunskega narečja); doktorska disertacija. Maribor: [A. Benko], 2013. 266 str., XXV str. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=55578. [COBISS.SI-ID 19939592]

2.11 Diplomsko delo

69. BENKO, Anja. Feyerabendove filozofske teze. Diplomska seminarska naloga. Maribor: [A. Benko], 2008. 41 f. [COBISS.SI-ID 15946504]

70. BENKO, Anja. Rokopisni slovar Luke Sienčnika ob narečnih ustreznicah tostran državne meje. Diplomsko delo. Maribor: [A. Benko], 2008. 175 f. [COBISS.SI-ID 8998452]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

71. BENKO, Anja. Aids: osveščenost glede problematike aidsa med osmošolci v Mežiški dolini (Naloga za gibanje Mladi raziskovalci Koroške). Ravne na Koroškem: Gimnazija, 2002. 72 f., ilustr., graf. tabele. [COBISS.SI-ID 5757492]

Izvedena dela (dogodki)

3.12 Razstava

72. LAZNIK, Dobran, GOLOB, Matej, BENKO, Anja. Nedeljski Slovenj Gradec: v petek, 20. 5. 2011 v Mestni pasaži Slovenj Gradca. Dravograd: Foto klub Koroške; Slovenj Gradec: Mestna občina, 20. maj 2011. [COBISS.SI-ID 10232116]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

73. BENKO, Anja. Prikaz dosežkov slovenske narečne leksikografije na spletu: prispevek na znanstvenem simpoziju Pleteršnikovi dnevi, Slovaropisna dejavnost na Slovenskem, Rojstna hiša Maksa Pleteršnika, Pišece, 9. 9. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 19170824]

74. ZORKO, Zinka, BENKO, Anja. Podjunski govor vasi Rothwein (Radvanje) na avstrijskem Štajerskem: prispevek na znanstvenem posvetu "Živeti z mejo", značilnosti sodobnega položaja manjšin na avstrijskem Štajerskem, SAZU, Ljubljana, 15. novembra 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 19170824]

75. BENKO, Anja. Sienčnikov rokopisni koroški narečni slovar: referat na delovni skupščini SDK, 21. 10. 2008, Ravne na Koroškem. Ravne na Koroškem, 21. 10. 2008. [COBISS.SI-ID 9578548]

76. BENKO, Anja. Sodobni pristopi pri poučevanju slovenskih narečij in Slovenski lingvistični atlas. Plenarni prispevek na simpoziju Miklošičevi dnevi 2008 – Jezik je živ, Ljutomer, Gimnazija Franca Miklošiča, med 3. in 20 novembrom 2008. Ljutomer, 2008. [COBISS.SI-ID 16327944]

77. BENKO, Anja. Ujetost živega jezika v narečnem slovaropisju na primeru Sienčnikovega rokopisnega koroškega slovarja; strokovni prispevek na Miklošičevih dnevih, 4. nov. 2008, v Golarjevi hiši v Ljutomeru. Ljutomer, 4. 1. 2008. [COBISS.SI-ID 9579316]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

78. BENKO, Anja. Koroško podjunsko narečje s slovaropisnega vidika. Vabljeno predavanje v okviru Librisovih poletnih narečnih večerov v petek, 8. 8. 2014. Abitanti, 2014. [COBISS.SI-ID 13763636]

79. BENKO, Anja. Slovensko narečno slovaropisje: razvoj, stanje in prihodnost. Predavanje. Ljubljana, 26. 9. 2014. [COBISS.SI-ID 13799988]

3.25 Druga izvedena dela

80. BENKO, Anja. Predstavitev in pregled mariborskih dialektoloških raziskav, 4. 11. 2013, v Portorožu. Portorož, 14. 11. 2013. [COBISS.SI-ID 12907316]

81. TAJNIKAR, Maks (intervjuvanec), KEBER, Katarina (intervjuvanec), SUŠNIK, Marko (intervjuvanec), BENKO, Anja (intervjuvanec). Srečanje in pogovor s prevaljskimi doktorji znanosti: predstavitev raziskovalnega dela, 16. Sušnikovi dnevi, Družbeni dom, Prevalje, 8. nov. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 36431917]

82. BENKO, Anja. Zinka Zorko: Narečjeslovne razprave o koroških, štajerskih in panonskih govorih: predstavitev monografije na 21. slovenskem slavističnem kongresu, Ljubljana, 30. 9.–2. 10. 2010. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 17946888]

83. BENKO, Anja. Gnezdo besed na An(j)ini strani poezije: pogovor z mlado koroško ustvarjalko poezije Ano Pisar, Družbeni dom na Prevaljah, 8. 9. 2008. Prevalje, 8. 9. 2008. [COBISS.SI-ID 9579572]

84. BENKO, Anja. Martin Krpan skozi drugačne perspektive: predavanje o slovenskem literarnem junaku Martinu Krpanu. Ravne na Koroškem, 4. 1. 2008. [COBISS.SI-ID 9578804]

85. BENKO, Anja. V iskanju prave podobe Martina Krpana: razstava in predavanje na temo literarnega junaka Martina Krpana, 16. 11. 2006, v Koroški osrednji knjižnic dr. Franca Sušnika Ravne. Ravne na Koroškem, 16. 11. 2006. [COBISS.SI-ID 9579060]

86. BENKO, Anja. Beseda o socialnem vprašanju: v Domu prosvete v Tinjah, 8. in 9. januarja 2005. Tinje, 8.–9. jan. 2005. [COBISS.SI-ID 9720372]

87. BENKO, Anja, BOROVNIK, Silvija, OŠLAK, Vinko. Knjižne presoje: literarna prireditev v domu prosvete v farnem domu v Pliberku, 3. oktobra 2005. Pliberk, 2005. [COBISS.SI-ID 14286344]

Sekundarno avtorstvo

Mentor – drugo

88. GERŠAK, Tjaša, MLAKAR, Iza, PAVLEKOVIĆ, Klara. Narečno izrazje za rastline na vrtu in v sadovnjaku, za živalstvo in orodje v koroškem mežiškem narečju. Ravne na Koroškem: [T. Geršak, I. Mlakar, K. Pavleković], 2010. 106 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9672756]

Na srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, ki ga vsako leto organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije in na katerem se po različnih področjih predstavijo najbolje ocenjene raziskovalne naloge iz vseh slovenskih regij (po šest osnovnošolskih in šest srednješolskih), so 21. maja 2010 v Murski Soboti devetošolke (Klara Pavleković, Iza Mlakar in Tjaša Geršak) iz Osnovne šole Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem za svojo raziskovalno nalogo prejele »zlate sovice«, tj. najvišje podeljeno priznanje. Njihovi mentorici pri raziskovalni nalogi z naslovom Narečno izrazje za rastline na vrtu in v sadovnjaku, za živalstvo in orodje v koroškem mežiškem narečju sta bili Vanja in Anja Benko.
V raziskovalni nalogi, ki jo lahko preberete ali prelistate, so učenke raziskovale in se poglabljale v znanje o poznavanju svojega koroškega narečja. Prvič so se srečale z raziskovalnim delom na terenu, z zahtevno literaturo o slovenskih narečjih, natančneje so spoznale koroško mežiško narečje, ki ga tudi same govorijo in dan za dnem slišijo. Prijetno bralno raziskovanje koroškega narečja!

Fotograf

89. BENKO, Vanja (urednik, fotograf). Prežih s prežihovci in v prežihovcih. 1. izd. Prevalje: samozal. V. Benko; Ravne na Koroškem: OŠ Prežihovega Voranca, 2013. 1 optični disk (DVD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 269348608]

90. BENKO, Dragomir (ur.), BENKO, Davorin (ur.). Prevalje po starih sledeh. Prevalje: Kulturno društvo Mohorjan, 2012. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-6806-08-4. [COBISS.SI-ID 263831552]

91. LAZNIK, Dobran. Avtobus 2011: Slovenj Gradec, 9. 9. 2011. Slovenj Gradec: Foto klub Koroške, 9. sep. 2011. [COBISS.SI-ID 10559540]

92. Ex-Tempore: pogled k sosedu: Dravograd, 1. marec 2011. Dravograd: Foto klub Koroške, 1. marec 2011. [COBISS.SI-ID 10166324]

93. Knjiga [letna fotografska razstava članov Foto kluba Koroška]. Ravne na Koroškem: Foto klub Koroške, 18. 11.–1. 12. 2011. [COBISS.SI-ID 10704436]

Lektor

94. AMON PRODNIK, Jernej. Protislovja komuniciranja: h kritiki poblagovljenja v politični ekonomiji komuniciranja (Knjižna zbirka Javnost). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2014. VIII, 290 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 277552384]

95. HOVNIK PLEŠEJ, Ajda (urednik, notograf, avtor dodatnega besedila). Eno pesem pojmo mi: koroške ljudske v priredbah Luke Kramolca. Prevalje: Kulturno društvo Mohorjan, 2013. 1 partitura (137 str.). [COBISS.SI-ID 75585281]

96. ULCEJ, Dejan (ur.). Brez mejnikov: zbornik Simpozija o Hermanu Voglu, 26. november 2011, Mežica. Mežica: Društvo za razvijanje znanja Klub Koratio, 2012. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-269-889-8. [COBISS.SI-ID 264762624]

97. BENKO, Dragomir (ur.), BENKO, Davorin (ur.). Prevalje po starih sledeh. Prevalje: Kulturno društvo Mohorjan, 2012. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-6806-08-4. [COBISS.SI-ID 263831552]

98. JESENŠEK, Marko (ur.), LORBER, Lučka (ur.). Odličnost Filozofske fakultete Univerze v Mariboru = Excellence of the Faculty of Arts of the University of Maribor. Maribor: Filozofska fakulteta = Faculty of Arts, 2011. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-6656-65-8. [COBISS.SI-ID 66894081]

99. PŠUNDER, Mateja. Vodenje razreda (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 82). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2011. 219 str., tabele. ISBN 978-961-6656-76-4. [COBISS.SI-ID 67952641]

100. BAKRAČEVIČ VUKMAN, Karin. Psihološki korelati učenja učenja: študije metakognicije in samoregulacije: razvoj in možne praktične aplikacije (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 72). V Mariboru: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2010. 127 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6656-43-6. [COBISS.SI-ID 66008833]

Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote.
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690.
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 9.3 2015.

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam